Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Industriell symbios i Sotenäs

Symbioskarta

Symbioser och företag
i Sotenäs symbiosnätverk

Flera symbioser är aktiva i Sotenäs. Dessa utgår från sjömat, biogas, näringsämnen, landbaserat vattenbruk och uttjänta fiskeredskap och marint avfall/plast från havet. Flera av symbioserna har en koppling till de lokala testbäddarna.

Symbios kring sjömatsavfall, biogas,
processvatten och KRAV-certifierad gödning

Livsmedelsindustrierna Orkla Foods Sverige AB Länk till annan webbplats., Leröy Smögen Seafood AB Länk till annan webbplats. och Marenor AB Länk till annan webbplats. ingår i symbiosnätverket genom sin produktion och förädling av sjömat.

 

Sjömatsindustrin i Sotenäs producerar varje år stora mängder organiskt avfall som innebär en kostbar hantering med långa transporter och negativ miljöpåverkan. Företaget Renahav Sverige AB Länk till annan webbplats. tar i denna symbios istället hand om det organiska avfallet lokalt och gör biogas av det, vilket i sin tur går tillbaka som en resurs i form av olika energiformer till industriklustret.

 

Förutom omhändertagandet av sjömatsavfallet renas dessutom sjömatsindustrins processvatten genom Renahavs vattenrenings-
anläggning, med en mycket hög reningsgrad. Restprodukter som uppstår vid vattenreningen leds in i biogasanläggningen och omvandlas till energi. De kvarvarande resterna från biogastillvekningen blir slutligen KRAV-certifierad biogödning som används av det lokala lantbruket Klevs Gård Bovallstrand AB Länk till annan webbplats. som ställt om stora delar av sin produktion till ekologisk odling.

 

I symbiosen kring biogasanläggningen ingår även mikrobryggeriet Smögen Ale AB Länk till annan webbplats.. Den överblivna malt, så kallad drav, som inte används av andra aktörer går till biogasanläggningen.


Glada laxar simmandes i en bassäng


Symbios kring landbaserad
laxodling och kiselalgsodling

I anslutning till biogasanläggningen planeras dessutom den landbaserade laxodlingen Smögenlax AB, där även kiselalgodlingen Swedish Algae Factory AB ingår i reningsprocessen.

 

Smögenlax Aquaculture AB Länk till annan webbplats. och Swedish Algae Factory AB Länk till annan webbplats. utbyter i sin symbios vatten med varandra utifrån perspektivet näringsämnen och vattenrening. Dessutom har båda företagen under åren bistått varandra med kompetens och idéutbyten. Innan kommersialisering testade företagen sina system och symbiosflöden i testbädden ”Aqua Symbios”.

 

Smögenlax siktar på att få fram premiumlax från Bohuslän, vilken är odlad i ett landbaserat och slutet system. Anläggning producerar i första hand lax men i reningsprocessen ingår även Swedish Algae Factorys algodling, ur vilken bland annat kisel utvinns. Smögenlax är även kopplade till Renahavs biogasanläggning där slam utbyts mot energi. Restprodukterna från laxen kommer inte ses som avfall, utan spela en viktig roll i produktionen av bland annat växtkraft, läkemedel och energi.

 

Swedish Algae Factory extraherar ett supermaterial från kiselalger, ”algica”. Ett nanoporöst glasskal som är naturligt designat för att effektivt ta upp synligt ljus, blockera UV-strålar samt ta upp och avge kemiska substanser. Algica kan exempelvis användas för att förbättra solpanelers effektivitet samt för fuktgivning, rengöring och UV-skydd i hudvårdsprodukter. Materialet produceras i ett cirkulärt system där algerna växer i och renar (sätt från laxodlingen) avfallsvatten, absorberar koldioxid och skapar även en näringsrik organisk biomassa som kan användas till exempelvis fiskfoder eller som gödningsmedel.


Värdekedja Symbios


Symbios kring uttjänta
fiskeredskap och marint avfall

Sotenäs Marina återvinningscentral ligger i närheten av Hogenäs återvinningscentral och bygger på ett nära samarbete mellan Sotenäs kommun och Fiskareföreningen Norden/Smögens Nät Länk till annan webbplats. (FF Norden) och delfinansieras av Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten samt Vinnova.

 

Här pågår ett arbete med att samla in och återvinna strandskräp och uttjänta fiskeredskap samt marint avfall. Med den marina återvinningscentralen vill kommunen och symbioscentrum med nätverket på lokal nivå bidra till att utveckla en permanent, hållbar lösning för marint avfall och fiskeutrustning - och ändra inställningen från att se detta kostsamma problem och utmaningar till att istället se potential och utvecklingsmöjligheter. Ambitionen är att bidra till ett renare hav samtidigt som viktiga arbetstillfällen i samarbete med arbetsmarknadsenheten skapas för att hjälpa individer närmare arbetsmarknaden.

 

Potientiella produktutvecklingsmöjligheter och innovationer testas i Testbädd Marint Avfall.

 

En av de drivande aktörerna kring omhändertagande av uttjänta fiskeredskap, spökredskap och plast i havet är FF Norden. Förutom arbetet med att omhänderta och återvinna fiskeredskap är FF Norden drivande i arbetet med att utveckla och producera selektiva fiskeredskap. Visionen är att utveckla selektiviteten vid fiske så långt att endast målarten fångas samt att reducera miljöpåverkan av själva fiskredskapen.

 

Sotenäs marina återvinningscentral

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll