Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Guleskär hamn - för cirkulär ekonomi och nationell resiliens

Bakgrunden till projektet är starkt förankrad i den nuvarande situationen inom det svenska pelagiska fisket och de pågående globala händelserna som har påverkat Sveriges behov av en ökad självförsörjning av fisk.

Det svenska yrkesfisket står inför en utmaning eftersom endast en liten del av den pelagiska fisken som fångas av svenska yrkesfiskare kan beredas inom landets gränser. Mer specifikt uppgår den tillgängliga kapaciteten för beredning av sill och skarpsill bara till ungefär 25% av de svenska fångstkvoterna för dessa arter. Denna obalans i kapacitet och efterfråga är ohållbar av flera skäl och kräver omedelbara åtgärder. För att uppnå detta krävs en konkurrenskraftig och lönsam mottagande hamn och beredningsindustri i Sverige.

 

Det är här projektets drivkrafter kommer in i bilden. Det finns potential att lägga denna i Sotenäs kommun, där hamnen på Guleskär har blivit utpekad som lämplig av Jordbruksverket och SPF (pelagiska fiskets producentorganisation). Genom att etablera anläggningen skulle Sverige kunna öka värdet av de fiskekvoter som tilldelats landet, vilket är av stor strategisk betydelse för att öka den nationella självförsörjningen av sjömat.

 

Denna satsning kommer också att bidra till att öka konkurrenskraften inom fiskberedningsindustrin och skapa en mer hållbar framtid genom minskad klimatpåverkan, ökad social hållbarhet och ökad ekonomisk konkurrenskraft.

 

Projektet Guleskär Systemdemonstrator för cirkulär ekonomi och nationell resiliens har som mål att genom hamnutveckling och resurseffektiv hantering av pelagiskt fiske i Sverige, skapa ett helhetskoncept som täcker hela värdekedjan för marina resurser.

Syfte

I projektet ska en långsiktig hållbar plan för området på Guleskär tas fram där utgångspunkten är att nå maximal lokal avsättning för restströmmar, forma energisamverkan och bidra till andra samarbeten kring utnyttjande av lokaler och anläggningar samt att optimala logistiken. Detta kan förbättra de lokala förutsättningarna för näringslivet i Sotenäs samtidigt som det bidrar till en ökad svensk självförsörjningsgrad och beredskap utifrån ett livsmedelsperspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Genom projektet ska en gemensam målbild för hamnen tas fram, med existerande verksamheter samtidigt som tillkommande aktiviteter ska passas in på ett optimalt sätt.

 

Projektet integrerar innovativ teknik, effektiv pelagisk fiskhantering och minskad resursanvändning.

 

I första skedet ska en initial kartläggning genomföras inom områdena:

  • Utnyttjande av området inklusive nya ytor vid utfyllnad och utvidgning
  • Kartläggning av logistikbehovet för att minimera transporter genom tätorten
  • Kartläggning av befintlig energistruktur och hur denna kan optimeras i en mediacentral

Potentialen med Guleskärs hamn i Sotenäs

Verksamheten på Guleskär kan bidra till att kraftigt öka självförsörjningsgraden av marina livsmedel och stärka svensk beredskap. Vid en krissituation ska livsmedelsproduktionen i Sotenäs kunna säkras med lokal, motståndskraftig och autonom infrastruktur och råvaruförsörjning.

 

Hamnen har också:

  • Bra djup i hamn och hamninlopp - den har alla möjligheter att ta emot alla fartyg inom det svenska fisket och det är inga svårigheter att navigera in
  • Tillgång till specialreningsverk för fiskberedningsindustri med god kapacitet – företaget Renahav är ett processvattenreningsverk med tillhörande biogasanläggning där näringsämnen från det renade vattnet blir biogödsel och biogas
  • Kyl- och frysrum – finns på området
  • Know-how och duktiga sjömatsproducenter – i kommunen finns mycket know-how

Förväntade effekter och resultat

Genom att etablera en hållbar hamn som nod för ett industrikluster kan värdet ökas på den fisk som fångas av svenska fiskare samtidigt som det kan ge konkurrensfördelar för de företag som verkar i detta kluster.

Den nationella självförsörjningsgraden kan ökas kraftigt och minskning kan ske av importerad fisk. Genom utnyttjande av avskär och restprodukter skapas också förutsättningarna för en inhemsk svensk foderproduktion för den framväxande fiskodlingsindustrin vilket ytterligare ökar självförsörjningsgraden.

En mer hållbar framtid skapas genom minskad klimatpåverkan, ökat värdeskapande samt ökad social hållbarhet.

Kort fakta

Period: 2023-11-01 - 2024-10-31

Koordinator: Sotenäs kommun

Finansiär: Vinnova

Projektpartners:

Sotenäs kommun

Benders Sverige AB

Insamlingsstiftelsen Swedish Pelagic Foundation

Kungshamn Pelagic AB

Kungshamnsfiskarna AB

Renahav Sverige AB

Totalbudget: 1 776 000 kr

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Charlotte Berg

Symbiosutvecklare

 

charlotte.berg@sotenas.se

 

072-468 52 65